Všeobecné dodací podmínky společnosti TROMA, spol. s r.o.

obchodní společnosti TROMA, spol. s.r.o. se sídlem U pily 238, Žďár nad Sázavou 5, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.costaross.cz. 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pro všechny obchodní smlouvy platí tyto podmínky jako dohodnuté. Tyto všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kde prodávající stranou je společnost TROMA, spol. s r.o. a kupujícím jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, pokud prodávající a kupující výslovně písemnou formou nedohodnou podmínky jiné.
1.2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné dodací podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito dodacími podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. UZAVÍRÁNÍ SMLUV
2.1. Smlouva je uzavřena shodnou-li se prodávající a kupující na jejím obsahu.
2.2. Za smlouvu se považuje i písemná objednávka kupujícího, písemně akceptovaná prodávajícím a písemný návrh změny smluvních podmínek písemně akceptovaný druhou smluvní stranou. Akceptací objednávky kupujícího je i dodání zboží prodávajícím v souladu s touto objednávkou.

3. NABÍDKA A OBJEDNÁVKA
3.1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Uzavření kontraktu nastává písemným potvrzením objednávky objednatele prodávajícím.
3.2. Nabídky učiněné prodávajícím při propagaci zboží nebo nabídky učiněné pro seznámení možných kupujících s výrobky prodávajícího jsou nezávazné a prodávající si vyhrazuje právo změny nabídky, případně neuskutečnění obchodu. 
3.3. Přijatá objednávka je neodvolatelná a nevypověditelná. V případě neodebraní objednaného zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat náklady spojené se zrušením této objednávky.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, cena zahrnuje DPH a spotřební daň, nezahrnuje dopravu přepravy na dodací adresu zákazníka. Je závazná pro obě strany od data potvrzení objednávky do odeslání zboží.
4.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu řádně a včas, společně s DPH.
4.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny včetně dopravného a DPH, případného úroku z prodlení a smluvních pokut.
4.4. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu ve lhůtě smluvně dohodnuté a není-li tato lhůta sjednána, pak ve lhůtě splatnosti daňového dokladu - faktury, vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu.
4.5. Při nedodržení lhůty splatnosti bude vyúčtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4.6. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoliv reklamací zboží či z důvodu jiných pohledávek vůči prodávajícímu. V případě, že by tak učinil, dostává se do prodlení s úhradou kupní ceny. Kupující není oprávněn si bez souhlasu prodávajícího započíst na kupní cenu jakékoli svoje pohledávky za prodávajícím.

5. VYHRAZENÍ PRÁVA VLASTNICTVÍ
5.1. Všechny dodávky zůstávají výhradním vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny včetně dopravného a DPH, případného úroku z prodlení a smluvních pokut. Do té doby není kupující oprávněn převádět zboží na třetí osoby. V případě, že se takové zboží stane součástí jeho dodávky třetí osobě, je povinen na tuto skutečnost svého odběratele upozornit.
5.2. Při nezaplacení nebo zpoždění platby kupujícího je prodávající oprávněn převzít zpět dodané zboží a kupující je povinen zboží vydat. Uplatnění práva vlastnictví nebo zabavení zboží prodávajícím se nepovažuje za odstoupení od smlouvy a nezbavuje kupujícího závazku uhradit prodávajícímu náklady spojené s anulováním smlouvy.

6. PRÁVO PŘEDNOSTNÍ KOUPĚ
6.1. V případě ukončení podnikání, konkurzu, vyrovnání či likvidaci právnické či fyzické osoby kupujícího si prodávající vyhrazuje přednostní právo na odkup jím dodaných výrobků.

7. BALENÍ
7.1. Není-li dohodnuto jinak,
- rozumí se uvedené ceny včetně obalu,
- balí se zboží obvyklým způsobem, tak aby se zabránilo poškození zboží při dopravě na stanovené místo určení za normální transportních podmínek. Obaly jsou vratné pouze pokud to bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto.

8. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
8.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu nebo okamžikem, kdy se dostane kupující do prodlení s převzetím zboží.
8.2. Pokud není dohodnuto jinak, je prodávajícím zboží dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím v sídle, provozovně nebo skladu prodávajícího. V případě, že prodávající je dle dohody s kupujícím povinen odeslat zboží kupujícímu, rozumí se dodáním zboží okamžik předání zboží prvnímu přepravci.
8.3. Prodávající je povinen uzavřít pojištění zboží při přepravě pouze tehdy, dohodne-li se na tom s kupujícím.

9. DODACÍ LHŮTA
9.1. Lhůta pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu je stanovena ve smlouvě a tato počíná běžet datem potvrzení objednávky, případně datem splnění všech obchodních a finančních podmínek kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.
9.2. Jestliže byla smluvními stranami dohodnuta lhůta, to je lhůta pro dodání zboží kupujícímu, je tato lhůta ze strany prodávajícího dodržena i tehdy, pokud umožní kupujícímu či přepravci zboží nakládku zboží z místa uvedeného v 8.2., nejpozději v poslední den této lhůty. Skladem prodávajícího se rozumí i takové místo v němž má prodávající uskladněno prodávané zboží.
9.3. Kupující je povinen převzít zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě a není-li tento termín stanoven, tak v termínu určeném prodávajícím. V případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží delším než 10 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud prodávající z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, je oprávněn požadovat na kupujícím úhradu nákladů s tím spojených.
9.4. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží v termínu, případně předat zboží přepravci, pokud existuje na straně prodávajícího důvodná obava, že kupní cena za zboží nebude řádně a včas kupujícím uhrazena nebo pokud je kupující v prodlení s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, a to i pokud tato pohledávka vznikla z jiné smlouvy než dle které má být dodáno prodávajícím zadržené zboží. Pokud prodávající odmítne z těchto důvodů dodat zboží kupujícímu či přepravci, nedostává se do prodlení s dodáním zboží, a to až do uplynutí přiměřené doby poté, kdy na straně kupujícího pominou důvody pro zadržení zboží.
9.5. Oprávnění nakládat se zbožím přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží, ne však dříve než okamžikem, kdy kupující nebo přepravce podepíše dodací list.
9.6. Dílčí dodávky jsou dovoleny.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím.
11.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nesplní podstatnou povinnost dle sjednané smlouvy, a to i přes písemné upozornění na možnost odstoupení od kupní smlouvy a poskytnutí dostatečné lhůty k plnění. Možnost odstoupit od kupní smlouvy kupující nemá, jestliže prodávajícímu neposkytl k plnění smlouvy potřebnou součinnost.
11.3. Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v těchto Všeobecných dodacích podmínkách, případně z důvodů uvedených v zákoně, sjednávají prodávající a kupující vzájemné odstupné ve výši 10 % z ceny sjednaného zboží dle smlouvy a toto odstupné je povinna zaplatit smluvní strana, která způsobila důvod odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, nejpozději do 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
11.4. Prodávající a kupující mohou odstoupit od kupní smlouvy, pokud nejsou schopni dostát svým závazkům v důsledku tzv. vyšší moci. Pro účely těchto Všeobecných dodacích podmínek se za vyšší moc pokládají zejména přírodní katastrofy, společenské nepokoje apod. Tato vyšší moc však musí mít přímý vliv na nemožnost smluvní strany dostát svým závazkům.

12. PŘÍSLUŠNOST SOUDU, POUŽITÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORU
12.1. Příslušným soudem pro řešení sporů mezi smluvními stranami je soud určený podle Českého zákona - Občanského soudního řádu.
12.2. Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Českým právem, zejména pak Obchodní zákoníkem a jeho prováděcími předpisy.

12.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování TROMA, spol. s r.o., U Pily 238, 591 02 Žďár nad Sázavou, adresa elektronické pošty objednavky@costaross.cz. 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 20. června 2021.